Warunki gwarancyjne

warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI – PRODUKTÓW HYDRONEX

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za okazanie nam zaufania i zakup naszego produktu. Informujemy, że na zakupiony przez Państwa produkt udzielana jest 12 miesięczna gwarancja, liczona od daty zakupu. W ramach obowiązywania gwarancji będą usuwane nieodpłatnie wszystkie usterki pod warunkiem, że spowodowane zostały wadami produkcyjnymi bądź technicznymi produktu oraz gdy urządzenie było użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami gwarancji podanymi w Karcie Gwarancyjnej.

 1. Gwarancja stanowi zobowiązanie producenta zwanego dalej Gwarantem do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych narzędzia zaistniałych w okresie 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży.
 1. Niniejsza karta gwarancyjna wraz z reklamowanym produktem oraz kopią dowodu zakupu (faktura zakupu) jest dowodem przysługującej gwarancji. Gwarant żąda okazania kopii dowodu zakupu (faktury zakupu) przy rozpatrywaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
 1. Niniejsza gwarancja nie obejmuje narzędzi, w których uszkodzenia powstały na skutek:
 • niewłaściwej lub niestarannej obsługi, eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem lub w wyniku niewiedzy użytkownika,
 • mechanicznego uszkodzenia produktu powstałego wskutek niewłaściwego przechowywania, transportu lub niewykonania przewidzianych zabiegów konserwacyjnych,
 • mechanicznego uszkodzenia produktu powstałego w wyniku przeciążenia i wywołanych nim wad,
 • naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania narzędzia w trakcie prawidłowej eksploatacji,
 • napraw dokonanych przez osoby do tego nieupoważnione,
 • czynności konserwacyjno-naprawczych wykonanych przez użytkownika, w wyniku których wada powstała,
 • działania siły wyższej (ulewa, pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne, itp.),
 • używania nieoryginalnych części zamiennych bądź stosowania materiałów 7innych niż zalecane przez producenta, przeznaczonych do używania z danym produktem.

 

 1. Zakresem ochrony gwarancyjnej nie są objęte: czynności związane z montażem, uruchomieniem, konserwacją, przewidziane w instrukcji obsługi do wykonania, których użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt.
 1. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa użytkownika do domagania się zwrotu utraconych zysków bądź szkód spowodowanych wadliwym działaniem urządzenia.
 1. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta, który może sprzęt naprawić poprzez: naprawę bądź wymianę części uszkodzonej, lub wymianę całego narzędzia. Niezależnie od sposobu usunięcia wady gwarancja trwa dalej, przedłużona o czas usuwania wady przez gwaranta. W razie wymiany artykułu lub jego części na nowe bądź ich naprawy w ramach gwarancji, gwarancja biegnie na nowo w odniesieniu odpowiednio do artykułu lub jego części.
 1. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Gwarant zobowiązuje się do naprawy urządzenia lub jego uszkodzonej części w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia. Jeśli usunięcie wady, z powodu jej skomplikowania wymaga znacznego nakładu pracy lub wymaga zamówienia części zamiennych z zagranicy, termin ten ulega stosownemu przedłużeniu, przy czym gwarant dołoży należytej 7staranności, aby usunąć wadę, w możliwie najkrótszym terminie 7nieprzekraczającym 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 1. Gwarant określa szczegółowe zasady gwarancji w Karcie Gwarancyjnej. Pod niniejszymi warunkami kupujący składa podpis, który świadczy o zaakceptowaniu postanowień, co skutkuje zawarciem umowy przez strony.
 1. W razie sprzedaży urządzenia w okresie trwania umowy gwarancyjnej uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
 • stwierdzenia samowolnych wpisów lub poprawek w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osobę nieuprawnioną,
 • stwierdzenie przez Gwaranta lub Sprzedawcę dokonania samowolnych zmian konstrukcyjnych bądź regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi,
 • użytkowania narzędzia od momentu, gdy uszkodzenie stało się widoczne.

 

Postępowanie reklamacyjne:

 1. W przypadku reklamacji użytkownik ma obowiązek dostarczenia wadliwego urządzenia wraz z niniejszą kartą gwarancyjną, kopią dowodu zakupu i krótkim opisem stwierdzonych uszkodzeń (wad) w oryginalnym opakowaniu.
 1. Użytkownik dostarcza reklamowany wyrób na swój koszt i ryzyko do miejsca jego zakupu lub do autoryzowanego serwisu HYDRONEX.
 1. Reklamujący zobowiązuje się dostarczyć czyste i kompletne urządzenie.
 2. W przypadku uznania reklamacji HYDRONEX dostarcza na swój koszt naprawiony wyrób do pierwotnego miejsca sprzedaży lub po uzgodnieniu do innej lokalizacji.