Blog Details

polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie przysługuję prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabepieczania danych osobowych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochornie danych osobowych (RODO)

Informacja dla klientów

1. Administratorem przekazywanych przez Państwo danych osobowych jest firma HYDRONEX DAWID INDYK

2. Dane administratora:

HYDRONEX DAWID INDYK
Trześń 4
39-331 Chorzelów
tel: 883 909 201
biuro@hydronex.pl

3. Inspektora danych osobowych nie powołano.

4. Państwa dane osobowe pozyskane przez nas będą przetwarzane w celach związanych z realizacją:

  • zawarcia i wykonywania przez nas zamówień (przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu)

  • obowiązków prawnych ciążących na nas tj. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, a także udzielania i odpowiedzi na reklamację (w terminie przewidzianym przepisami)

  • sprzedaży naszych wyrobów i wykonywania usług (przez czas wykonywania obowiązków)

  • bezpieczeństwa interesów naszej firmy i osób przebywających na terenie naszej firmy, a także ochrony mienia znajdującego się na jej terenie poprzez prowadzenia monitornigu wizyjnego ( nagrania przechowywane są do 60 dni od daty nagrania)

5. Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

6. Państwa dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Odbiorcami Państwa danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

9. HYDRONEX DAWID INDYK nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

11. Jeżeli uznają Państwo, iż HYDRONEX DAWID INDYK, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podawanie danych osobowych w zakresie obowiązująych przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania ustawowego jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

13. Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.